Disclaimer & privacy

Eigenaarschap
De inhoud van deze site is eigendom van Modern Samurai in de vorm van diens rechtspersoon Maurice Zondag.

Disclaimer en privacy
De inhoud van deze site is door Modern Samurai met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Modern Samurai kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Disclaimer Copyright
De websites www.modernsamurai.nl, en al haar afgeleiden en bij Modern Samurai in beheer zijnde websites, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze websites of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modern Samurai.
Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Modern Samurai. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Modern Samurai is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze sites is door Modern Samurai met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Modern Samurai kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Modern Samurai gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Modern Samurai aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Modern Samurai op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Modern Samurai te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Modern Samurai niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Modern Samurai aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze websites is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer
Modern Samurai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Statement
De websites www.modernsamurai.nl, en al haar afgeleiden en bij Modern Samurai in beheer zijnde websites, worden beheerd door Modern Samurai. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Modern Samurai gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Modern Samurai uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Modern Samurai beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Modern Samurai verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Modern Samurai en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Modern Samurai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

​Meer lezen?

​Lees deze artikelen hieronder

>